Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 34,13


Σοφ. Σειρ. 34,13

πνεῦμα φοβουμένων Κύριον ζήσεται, ἡ γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἐπὶ τὸν σώζοντα αὐτούς.

Σοφ. Σειρ. 34,13

Πολύ θα παραταθή η ζωή των φοβουμένων τον Κυριον, διότι η ελπίς των στηρίζεται στον σωτήρα Θεόν.