Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 33,33


Σοφ. Σειρ. 33,33

ἐὰν κακώσῃς αὐτὸν καὶ ἀπάρας ἀποδρᾷ, ἐν ποίᾳ ὁδῷ ζητήσεις αὐτόν;

Σοφ. Σειρ. 33,33

Εάν τον κακομεταχειρισθής, σηκωθή δε αυτός και φύγη, εις ποίον δρόμον θα τρέξης να τον αναζητήσης και τον εύρης;