Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 33,30


Σοφ. Σειρ. 33,30

καὶ μὴ περισσεύσῃς ἐν πάσῃ σαρκί, καὶ ἄνευ κρίσεως μὴ ποιήσῃς μηδέν.

Σοφ. Σειρ. 33,30

Αλλά μη είσαι υπερβολικά απαιτητικός απέναντι ουδενός και χωρίς ορθοφροσύνην να μη πράττης τίποτε.