Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 33,21


Σοφ. Σειρ. 33,21

ἕως ἔτι ζῇς καὶ πνοὴ ἐν σοί, μὴ ἀλλάξῃς σεαυτὸν πάσῃ σαρκί.

Σοφ. Σειρ. 33,21

Εως ότου ζης και αναπνέεις, μη μεταβιβάζης την ελευθερίαν σου και την περιουσίαν σου εις κανένα άλλον άνθρωπον.