Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 33,16


Σοφ. Σειρ. 33,16

Κἀγὼ ἔσχατος ἠγρύπνησα ὡς καλαμώμενος ὀπίσω τρυγητῶν·

Σοφ. Σειρ. 33,16

Εγώ τελευταίος από τους σοφούς ήλθα. Ηγρύπνησα δια την μελέτην της σοφίας, σαν ένας τσαμπιδολόγος, που έρχεται ύστερα από τους τρυγητάς του αμπελιού.