Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 33,11


Σοφ. Σειρ. 33,11

ἐν πλήθει ἐπιστήμης Κύριος διεχώρισεν αὐτοὺς καὶ ἠλλοίωσε τὰς ὁδοὺς αὐτῶν.

Σοφ. Σειρ. 33,11

Ο Κυριος, δια της πανσοφίας του, εξεχώρισε τους ανθρώπους και τα έθνη μεταξύ των, και εδιαφοροποίησε τους δρόμους της ζωής των.