Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 32,4


Σοφ. Σειρ. 32,4

ὅπου ἀκρόαμα, μὴ ἐκχέῃς λαλιὰν καὶ ἀκαίρως μὴ σοφίζου.

Σοφ. Σειρ. 32,4

Οταν ακούεται η μουσική, συ μη ομιλής πολλά και επί πολύ, και μη θέλης να παρουσίασης την σοφίαν σου εις ακατάλληλον ώραν.