Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 31,4


Σοφ. Σειρ. 31,4

ἐκοπίασε πτωχὸς ἐν ἐλαττώσει βίου καὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει ἐπιδεὴς γίνεται.

Σοφ. Σειρ. 31,4

Κοπιάζει και ο πτωχός, ο οποίος ελάχιστα έχει τα μέσα της συντηρήσεώς του, και όταν θελήση να αναπαυθή στερείται από όλα.