Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 31,28


Σοφ. Σειρ. 31,28

ἀγαλλίαμα καρδίας καὶ εὐφροσύνη ψυχῆς οἶνος πινόμενος ἐν καιρῷ αὐτάρκης.

Σοφ. Σειρ. 31,28

Αγαλλίασις καρδίας και χαρά της ζωής είναι ο οίνος, που πίνεται, όταν και όσον πρέπει.