Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 31,25


Σοφ. Σειρ. 31,25

Ἐν οἴνῳ μὴ ἀνδρίζου, πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσεν ὁ οἶνος.

Σοφ. Σειρ. 31,25

Μη κάνης το παλληκάρι εις την οινοποσίαν, διότι η μέθη έχει καταστρέψει πολλούς.