Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 31,17


Σοφ. Σειρ. 31,17

παῦσαι πρῶτος χάριν παιδείας καὶ μὴ ἀπληστεύου, μήποτε προσκόψῃς·

Σοφ. Σειρ. 31,17

Η καλή ανατροφή σου ας σε κάμη, να σταματήσης πρώτος το φάγητόν σου και να μη φανής αχόρταστος, δια να μη κτυπήσης άσχημα στους άλλους.