Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 30,12


Σοφ. Σειρ. 30,12

κάμψον τὸν τράχηλον αὐτοῦ ἐν νεότητι].

Σοφ. Σειρ. 30,12

Καμψε τον τράχηλόν του κατά την νεανικήν ηλικίαν, μωλώπισέ του τα πλευρά, όταν ακόμη είναι μικρός, μήπως τυχόν και σκληρυνθή αδιαπαιδαγώγητος και δείξη προς σε απείθειαν.