Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 29,8


Σοφ. Σειρ. 29,8

πλὴν ἐπὶ ταπεινῷ μακροθύμησον καὶ ἐπ᾿ ἐλεημοσύνην μὴ παρελκύσῃς αὐτόν.

Σοφ. Σειρ. 29,8

Παρ’ όλον όμως τούτο συ πρέπει να φανής μακρόθυμος και επιεικής προς τον πτωχόν και εστερημένον, και μη αναβάλης να δώσης προς αυτόν την ελεημοσύνην σου.