Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 29,15


Σοφ. Σειρ. 29,15

Χάριτας ἐγγύου μὴ ἐπιλάθῃ, ἔδωκε γὰρ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ σοῦ.

Σοφ. Σειρ. 29,15

Συ δε ο ευεργετούμενος μη λησμονήσης την ευεργεσίαν του εγγυητού σου, διότι εκείνος έδωσε προς χάριν σου την ζωήν του.