Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 28,26


Σοφ. Σειρ. 28,26

πρόσεχε μήπως ὀλισθήσῃς ἐν αὐτῇ, μὴ πέσῃς κατέναντι ἐνεδρεύοντος.

Σοφ. Σειρ. 28,26

Πρόσεχε, μη γλυστρήσης με την γλώσσαν σου και πέσης εις τα χέρια εκείνου, ο οποίος καιροφυλακτεί, δια να σε καταστρέψη.