Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 28,24


Σοφ. Σειρ. 28,24

ἴδε περίφραξον τὸ κτῆμά σου ἀκάνθαις, τὸ ἀργύριόν σου καὶ τὸ χρυσίον κατάδησον·

Σοφ. Σειρ. 28,24

Πρόσεξε· φράζε ολόγυρα το κτήμα σου με αγκάθια, το δε αργύριόν σου και το χρυσίον δέσε τα ασφαλή.