Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 28,21


Σοφ. Σειρ. 28,21

θάνατος πονηρὸς ὁ θάνατος αὐτῆς, καὶ λυσιτελὴς μᾶλλον ὁ ᾅδης αὐτῆς.

Σοφ. Σειρ. 28,21

Ο θάνατος, τον οποίον προκαλεί η φαρμακερά γλώσσα, είναι πολύ κακός. Προτιμότερος από αυτόν είναι ο άδης.