Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 28,15


Σοφ. Σειρ. 28,15

γλῶσσα τρίτη γυναῖκας ἀνδρείας ἐξέβαλε καὶ ἐστέρησεν αὐτὰς τῶν πόνων αὐτῶν.

Σοφ. Σειρ. 28,15

Γλώσσα συκοφαντική έδιωξε δραστηρίας και τιμίας συζύγους από το σπίτι των και τας εστέρησεν από τους καρπούς των μόχθων των.