Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 28,11


Σοφ. Σειρ. 28,11

ἔρις κατασπευδομένη ἐκκαίει πῦρ, καὶ μάχη κατασπεύδουσα ἐκχέει αἷμα.

Σοφ. Σειρ. 28,11

Ερις, η οποία δεν συγκρατείται, ανάβει πυρκαϊάν· και λογομαχία βιαία και ορμητική φθάνει μέχρις εκχύσεως αίματος.