Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 27,24


Σοφ. Σειρ. 27,24

πολλὰ ἐμίσησα καὶ οὐχ ὡμοίωσα αὐτῷ, καὶ ὁ Κύριος μισήσει αὐτόν.

Σοφ. Σειρ. 27,24

Πολλά κακά εμίσησα, αλλά κανένα τόσον πολύ, όπως αυτόν τον άνθρωπον. Και ο Κυριος επίσης τον μισεί.