Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 26,25


Σοφ. Σειρ. 26,25

γυνὴ ἀδιάτρεπτος ὡς κύων λογισθήσεται, ἡ δὲ ἔχουσα αἰσχύνην τὸν Κύριον φοβηθήσεται.

Σοφ. Σειρ. 26,25

Γυνή αδιάντροπος θα θεωρήται ωσάν σκύλα, η συνεσταλμένη όμως και ντροπαλή θα φοβήται τον Κυριον.