Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 25,18


Σοφ. Σειρ. 25,18

ἀνὰ μέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἀναπεσεῖται ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ἀκούσας ἀνεστέναξε πικρά.

Σοφ. Σειρ. 25,18

Ο σύζυγός της θα καθίση εν ανέσει ανάμεσα στους φίλους του, όταν όμως ακουση δι’ αυτήν θα αναστενάξη με μεγάλην πικρίαν.