Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 24,34


Σοφ. Σειρ. 24,34

ἴδετε ὅτι οὐκ ἐμοὶ μόνῳ ἐκοπίασα, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτήν.

Σοφ. Σειρ. 24,34

Προσέξατε, εγώ που γράφω αυτά τα σχετικά με την σοφίαν, δεν εκοπίασα μόνον δια τον εαυτόν μου, αλλά και δι’ όλους εκείνους, οι οποίοι αναζητούν και θέλουν να εύρουν την σοφίαν.