Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 24,3


Σοφ. Σειρ. 24,3

ἐγὼ ἀπὸ στόματος Ὑψίστου ἐξῆλθον, καὶ ὡς ὁμίχλη κατεκάλυψα γῆν·

Σοφ. Σειρ. 24,3

“Εγώ, θα είπη, έχω βγη από στόμα του Υψίστου Θεού και ωσάν ομίχλη εσκεπασα ολόκληρον την γην.