Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 23,7


Σοφ. Σειρ. 23,7

Παιδείαν στόματος ἀκούσατε, τέκνα, καὶ ὁ φυλάσσων οὐ μὴ ἁλῷ.

Σοφ. Σειρ. 23,7

Παιδιά μου, ακούσατε λόγους μορφωτικούς δια την γλώσσαν· εκείνος ο οποίος θα τους τηρήση, δεν θα κυριευθή από άκριτον γλώσσαν.