Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 2,3


Σοφ. Σειρ. 2,3

κολλήθητι αὐτῷ καὶ μὴ ἀποστῇς, ἵνα αὐξηθῇς ἐπ᾿ ἐσχάτων σου.

Σοφ. Σειρ. 2,3

Μένε προσκολλημένος στον Θεόν, μη απομακρυνθής από αυτόν, δια να δοξασθής και μεγαλυνθής κατόπιν.