Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 22,25


Σοφ. Σειρ. 22,25

φίλον σκεπάσαι οὐκ αἰσχυνθήσομαι καὶ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οὐ μὴ κρυβῶ.

Σοφ. Σειρ. 22,25

Δεν θα εντραπώ να συγκαλύψω τας εκτροπάς του φίλου μου και δεν θα κρυβώ, δια να μη αντικρύσω τυ πρόσωπόν του.