Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 22,12


Σοφ. Σειρ. 22,12

πένθος νεκροῦ ἑπτὰ ἡμέραι, μωροῦ δὲ καὶ ἀσεβοῦς πᾶσαι αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς αὐτοῦ.

Σοφ. Σειρ. 22,12

Το πένθος δι’ ένα νεκρόν διαρκεί επτά ημέρας, το πένθος όμως δι’ ένα μωρόν διαρκεί όλας τας ημέρας της ζωής του.