Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 20,5


Σοφ. Σειρ. 20,5

ἔστι σιωπῶν εὑρισκόμενος σοφός, καὶ ἔστι μισητὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς.

Σοφ. Σειρ. 20,5

Υπάρχουν άνθρωποι, που σιωπούν και οι οποίοι είναι σοφοί· υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι λόγω της φλυαρίας των μισούνται.