Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 19,5


Σοφ. Σειρ. 19,5

ὁ εὐφραινόμενος καρδίᾳ καταγνωσθήσεται,

Σοφ. Σειρ. 19,5

Εκείνος που προσπαθεί να ευφραίνη την καρδίαν του με ασωτίας, θα κατακριθή.