Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 18,4


Σοφ. Σειρ. 18,4

οὐθενὶ ἐξεποίησεν ἐξαγγεῖλαι τὰ ἔργα αὐτοῦ· καὶ τίς ἐξιχνιάσει τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ;

Σοφ. Σειρ. 18,4

Εις κανένα δεν έδωσε την ικανότητα και την δύναμιν να αναγγέλλη κατ’ αξίαν τα έργα του. Ποίος ημπορεί να εξιχνιάση και κατανοήση τα μεγαλεία του;