Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 17,13


Σοφ. Σειρ. 17,13

μεγαλεῖον δόξης εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν, καὶ δόξαν φωνῆς αὐτῶν ἤκουσε τὸ οὖς αὐτῶν.

Σοφ. Σειρ. 17,13

Μεγαλείον δόξης είδαν τα μάτια των και την ένδοξον φωνήν του ήκουσαν τα αυτιά των.