Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 17,10


Σοφ. Σειρ. 17,10

ἵνα διηγῶνται τὰ μεγαλεῖα τῶν ἔργων αὐτοῦ.

Σοφ. Σειρ. 17,10

και να διηγούνται τα μεγαλεία των έργων του.