Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 1,7


Σοφ. Σειρ. 1,7

[ἐπιστήμη σοφίας τίνι ἐφανερώθη; καὶ τὴν πολυπειρίαν αὐτῆς τίς συνῆκε;]

Σοφ. Σειρ. 1,7

Η επίγνωσις της σοφίας εις ποίον απεκαλύφθη; Ποιός την εγνώρισε εις βάθος και το πολύπλευρον της γνώσεώς της ποιός το κατενόησεν;