Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 16,5


Σοφ. Σειρ. 16,5

πολλὰ τοιαῦτα ἑώρακα ἐν ὀφθαλμοῖς μου, καὶ ἰσχυρότερα τούτων ἀκήκοε τὸ οὖς μου.

Σοφ. Σειρ. 16,5

Πολλά τέτοια γεγονότα είδα με τα μάτια μου και ακόμη σπουδαιότερα από αυτά ήκουσαν τα αυτιά μου.