Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 1,6


Σοφ. Σειρ. 1,6

ῥίζα σοφίας τίνι ἀπεκαλύφθη; καὶ τὰ πανουργεύματα αὐτῆς τίς ἔγνω;

Σοφ. Σειρ. 1,6

Η ρίζα της σοφίας εις ποίον έχει αποκαλυφθή εξ ολοκλήρου; Και ποιός έως τώρα εγνώρισε τα σοφά αυτής σχέδια και έργα;