Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 15,3


Σοφ. Σειρ. 15,3

ψωμιεῖ αὐτὸν ἄρτον συνέσεως καὶ ὕδωρ σοφίας ποτίσει αὐτόν.

Σοφ. Σειρ. 15,3

Θα τον χορτάση με άρτον συνέσεως, θα τον ποτίση με το ύδωρ της σοφίας.