Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 15,10


Σοφ. Σειρ. 15,10

ἐν γὰρ σοφίᾳ ῥηθήσεται αἶνος, καὶ ὁ Κύριος εὐοδώσει αὐτόν.

Σοφ. Σειρ. 15,10

Διότι εις την αληθινήν σοφίαν εκφράζεται ο αίνος προς τον Θεόν και ο Κυριος στέλλει και κατευοδώνει αυτόν.