Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 14,11


Σοφ. Σειρ. 14,11

Τέκνον, καθὼς ἐὰν ἔχῃς, εὖ ποίει σεαυτὸν καὶ προσφορὰς Κυρίῳ ἀξίως πρόσαγε.

Σοφ. Σειρ. 14,11

Παιδί μου, ανάλογα με εκείνα, τα οποία έχεις, να περιποιήσαι τον εαυτόν σου, κατ’ αξίαν δε να προσφέρης προς τον Κυριον θυσίας και δωρεάς.