Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 1,3


Σοφ. Σειρ. 1,3

ὕψος οὐρανοῦ καὶ πλάτος γῆς καὶ ἄβυσσον καὶ σοφίαν τίς ἐξιχνιάσει;

Σοφ. Σειρ. 1,3

Ποιός ημπορεί να εξιχνιάση το ύψος του ουρανού, το πλάτος της γης, τα βάθη των θαλασσών και την σοφίαν εις όλην αυτής την εκτασιν;