Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 11,13


Σοφ. Σειρ. 11,13

καὶ ἀνύψωσε κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεθαύμασαν ἐπ᾿ αὐτῷ πολλοί.

Σοφ. Σειρ. 11,13

Ανυψώνει την κεφαλήν των τους τιμά και τους εμφανίζει μεταξύ των άλλων, ώστε πολλοί άνθρωποι να καταλαμβάνωνται από θαυμασμόν δι’ αυτούς.