Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 1,11


Σοφ. Σειρ. 1,11

φόβος Κυρίου δόξα καὶ καύχημα καὶ εὐφροσύνη καὶ στέφανος ἀγαλλιάματος.

Σοφ. Σειρ. 1,11

Η ευλάβεια προς τον Κυριον είναι δια τον άνθρωπον δόξα, καύχημα, χαρά και στέφανος αγαλλιάσεως.