Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 10,15


Σοφ. Σειρ. 10,15

ῥίζας ἐθνῶν ἐξέτιλεν ὁ Κύριος καὶ ἐφύτευσε ταπεινοὺς ἀντ᾿ αὐτῶν.

Σοφ. Σειρ. 10,15

Ριζας αλαζονικών εθνών εξερρίζωσεν ο Κυριος και εφύτευσεν αντί εκείνων ταπεινούς ανθρώπους.