Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 10,14


Σοφ. Σειρ. 10,14

θρόνους ἀρχόντων καθεῖλεν ὁ Κύριος καὶ ἐκάθισε πρᾳεῖς ἀντ᾿ αὐτῶν.

Σοφ. Σειρ. 10,14

Ο Κυριος εκρήμνισε θρόνους αρχόντων και αντί εκείνων εγκατέστησε πράους ανθρώπους ως άρχοντας.