Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 1 ,26


Σοφ. Σειρ. 1 ,26

ἐπεθύμησας σοφίαν διατήρησον ἐντολάς, καὶ Κύριος χορηγήσει σοι αὐτήν.

Σοφ. Σειρ. 1 ,26

Επιθυμείς να αποκτήσης σοφίαν· Φυλασσε τας εντολάς του Θεού και ο Κυριος θα σου χορηγήση αυτήν.