Χωρίς κατηγορία

Πραξ. 8,8


Πραξ. 8,8

καὶ ἐγένετο χαρὰ μεγάλη ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ.

Πραξ. 8,8

Και έγινε μεγάλη χαρά εις την πόλιν εκείνην.