Χωρίς κατηγορία

Πραξ. 5,35


Πραξ. 5,35

εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· ἄνδρες Ἰσραηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν.

Πραξ. 5,35

Και είπε τότε προς τους συνέδρους· “άνδρες Ισραηλίται, προσέχετε καλά τους εαυτούς σας και αναλογισθήτε την ευθύνην σας, δι’ αυτό που σκέπτεσθε να πράξετε εναντίον αυτών των ανθρώπων.