Χωρίς κατηγορία

Νεεμ. 3,22


Νεεμ. 3,22

καὶ μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησαν οἱ ἱερεῖς ἄνδρες Ἐκχεχάρ.

Νεεμ. 3,22

Πλησίον του ειργάσθησαν οι ιερείς, οι οποίοι κατήγοντο από την Εκχεχάρ.