Χωρίς κατηγορία

Μιχ. 5,12


Μιχ. 5,12

καὶ ἐξολοθρεύσω τὰ γλυπτά σου καὶ τὰς στήλας σου ἐκ μέσου σου, καὶ οὐκέτι μὴ προσκυνήσῃς τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου·

Μιχ. 5,12

Θα εξολοθρεύσω τα αγάλματά σας και τας στήλας των αγαλμάτων σας από ανάμεσά σας και δεν θα προσκυνήσετε ποτέ πλέον είδωλα, έργα των χειρών σας.