Χωρίς κατηγορία

Μιχ. 1,7


Μιχ. 1,7

καὶ πάντα τὰ γλυπτὰ αὐτῆς κατακόψουσι καὶ πάντα τὰ μισθώματα αὐτῆς ἐμπρήσουσιν ἐν πυρί, καὶ πάντα τὰ εἴδωλα αὐτῆς θήσομαι εἰς ἀφανισμόν· διότι ἐκ μισθωμάτων πορνείας συνήγαγε καὶ ἐκ μισθωμάτων πορνείας συνέστρεψεν.

Μιχ. 1,7

Οι εχθροί της θα καταστρέψουν, οχι μόνον αυτήν, αλλά θα κατακόψουν και θα εξαφανίσουν και όλα τα γλυπτά είδωλα της. Θα παραδώσουν εις καταστρεπτικόν πυρ όλα τα αφιερώματα των ειδώλων. Και γενικώς όλα τα είδωλά των εγώ θα τα εξαφανίσω από την χώραν των. Διότι αυτά έχουν αποκτηθή και συγκεντρωθή από τον μισθόν της πορνείας, τα συνεκέντρωσεν η Σαμάρεια δια χρημάτων της πνευματικής της πορνείας, της εκτροπής της από τον Θεόν εις την ειδωλολατρείαν.